Prebieha Novoročná akcia!
Najlacnejšie Zástavy a Vlajky na Slovensku

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup prostredníctvom obchodného systému http://www.zastavy-vlajky.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim, ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému http://www.zastav-vlajky.sk a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak. Kontrolným orgánom pre internetový predaj je Slovenská obchodná inšpekcia.

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam: predávajúci – Gajdoš Gabriel - Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice, IČO: 14 287 315 Živnostenský list vydaný dňa 19.01.1998 pod. sp.č.: Žo – 98/00061/000 reg. č. 36/98 kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponukeobchodného systému http://www.zastavy-vlajky.sk

Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému www.bigsport.sk. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne faxové číslo, IČO, DIČ, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Bežná dodacia doba tovaru je od 3 do 14 dní. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho alebo písomne (e-mailom) a dohodne ďalší postup. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované.

Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému http://www.zastavy-vlajky.sk, telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom). Kupujúci má právo do 24 hod. od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Kupujúci si môže objednávať on-line priamo na stránke predávajúceho. Pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, kupujúci môže zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu info@bigsport.sk, kde uvedie kód tovaru, presný názov tovaru, veľkosť, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo. Ak má kupujúci záujem, môže objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolať na kontaktné telefónne číslo, na ktorom predávajúci odpovie na všetky otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po zaslaní objednávky kupujúcemu automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, materiálom).

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu. 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru. V prípade opakovaného neprevzatia zásielky na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uhradenie sumy za objednávku vopred (pred doručením) a to prevodom na účet predávajúceho. Platobné podmienky a spôsoby platby Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

Prevodom / vkladom na účet Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

Pri prevzatí tovaru

Dobierka – max. do 1000 EUR V hotovosti (osobný odber) Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je zvyčajne 14 dní.

Ceny

Ceny uvedené na stránkach http://www.bigsport.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému http://www.zasavy-vlajky.sk. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti.

Odber a dodávka tovaru

Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky na základe priloženej faktúry. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Záruka a vrátenie tovaru

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry predávajúcemu. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru bez udania dôvodu, ale len za predpokladu, že tovar ktorý zakúpil vráti nepoužitý, čistý, s originál pripnutou vysačkou a v pôvodnom balení (igelitový sáčik s čiarovým kódom). Ak tieto podmienky nebudú splnené zákazník nemôže od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť. V prípade, že zákazník vráti tovar a požaduje vrátenie peňazí bude mu vrátená iba suma, ktorú zaplatil za tovar. Cena za poštovné mu vrátená nebude, nakoľko bola vynaložená na odoslanie jeho zásielky. Pri zle vybratej veľkosti tovaru zákaznikom, má zakazník právo požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Po tejto lehote stráca zákazník právo na oprávnenú výmenu tovaru. Výmena tovaru za inú veľkosť alebo vrátenie peňazí je možné, ale taktiež iba za podmienok, že tovar kupujúci vráti nepoužitý, čistý, s originál pripnutou vysačkou a v pôvodnom balení. Pri uplatnení záruky kontaktuje kupujúci predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vadám došlo bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním výrobku.

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť poskytnutých informácií je pre predávajúceho prvoradá a preto všetky dáta poskytnuté kupujúcim budú použité výlučne na účely uskutočneného predaja produktov. Informácie o komunikácií medzi Gajdoš Gabriel - Reprezent a druhou stranou nebudú nikdy poskytnuté tretej strane, ani využívané na iné účely ako na tie, pre ktoré boli poskytnuté. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho osobe a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Ak by došlo k nelegálnemu narušeniu systému predávajúceho, prípadne k úniku dát bez pričinenia predávajúceho, bude o tom všetkých klientov včas informovať. Použitie zabezpečovacích nástrojov však obmedzuje možnosť takejto situácie.

Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tel.: 0905 320 616

Názory zákazníkov

Expresné rýchle dodanie tovaru.

Veľmi rýchly nákup bez problémov.

Nevyjadrujem sa...

Veľmi dobrá spolupráca, profesionalita a ochota. Doporučujem ako obchodného partnera.

Som spokojná, objednávka bola vybavená okamžite a taktiež tovar bol doručený ihneď a v poriadku.

Ďakujem za spoluprácu maximálna spokojnosť a ústretovosť vybavenie objednávky. Odporúčame.

Pri vlajke EU som nevedela zadať či chcem vlajku alebo zástavu. Odpoveď: Pri EU sa nerozlišuje zástava ani vlajka. Vlajka EU sa používa ako zástava aj vlajka.